Afdelingsregelement 

 

 

 

 

 

 

 

Afdelingsreglement

 

Imkersbond ABTB afdeling Lichtenvoorde en omstreken.

 

 

 

 

 

Naam en zetel

 

 Artikel 1.
De vereniging van bijenhouders is een afdeling van de Imkersbond ABTB en is gevestigd te Lichtenvoorde.

 

 

 

Artikel 2. Zij strekt haar werkkring uit over het gebied van de afdeling Oost Gelre en omstreken van de ABTB

 

 

 

Doel 

 

Artikel 3. 
Zij heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de belangen van de leden op het gebied van de bijenteelt.

 

 

 

Middelen en eigendommen

 

Artikel 4. 
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 
a. het voor rekening en ten behoeve van de leden aanwenden van middelen ter verbetering van het product en tot het verkrijgen van goede resultaten van de bijenhouderij;
b. mede te werken met andere verenigingen, die hetzelfde doel beogen en dit door dezelfde en soortgelijke middelen trachten te bereiken;
 c. het verstrekken van voorlichting het houden van vergaderingen en onderling overleg, het organiseren van cursussen en voordrachten en verder alles wat kan bijdragen tot bevordering van de kennis van de leden op het gebied  van de bijenteelt;
 d. alle andere wettige middelen welke nuttig of dienstig zijn tot het bereiken van dit doel.

 

 e. De afdeling Oost Gelre is eigenaar van de gezamenlijke bijenstal ‘De Beezemoat’, inclusief inventaris. Het Bestuur van de afdeling OG is hiervoor verantwoordelijk.

 

 

 

Leden

 

Artikel 5. 
Leden zijn zij die krachtens artikel 6 van de statuten van de Imkersbond ABTB, bij de afdeling zijn ingedeeld.

 

Donateurs zijn die geen bijenblad behoeven, worden voorzien van (alle) nieuwsbrieven . Donateurs hebben soms ook geen bijen, maar bezoeken zeer regelmatig onze activiteiten en steunen ons financieel en zijn niet stemgerechtigd.

 

Ereleden zijn zij, die als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.

 

Artikel 6.
De leden zijn verplicht:
a. alle bepalingen na te leven van het reglement en van de wettig genomen besluiten van de algemene vergadering van de afdeling.
 b. op vordering van de penningmeester de vastgestelde contributie + eventueel stalhuur te betalen die geïnd wordt voor de aanvang van het boekjaar. Bij afmelding tijdens het lopend boekjaar wordt geen restitutie vergoed.

 

Artikel 7.

 

Het lidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden;
b. door vrijwillige uittreding; 
c. door ontslag.

 

Artikel 8. 
Ontslag kan gegeven worden indien men zijn verplichtingen tegenover de afdeling niet nakomt of handelt in strijd met de belangen van de afdeling.

 

Artikel 9. 
Het verlies van het lidmaatschap heeft tot gevolg het verlies van alle rechten der leden en van het recht op de eigendommen der afdeling.

 

Artikel 10.
Het bestuur van de afdeling beslist, na goedkeuring van het bestuur van Imkersbond ABTB over de aanneming of het ontslag der leden.

 

 

 

Nieuwe leden melden zich schriftelijk aan middels een inschrijfformulier http://www.imkersnederland.nl/form/3-lid-worden

 

 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

 

 

 

Het Bestuur

Artikel 11.
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee bestuursleden, gekozen uit en door de leden. Voor het beheer van de bijenstal 'de Beezemoat'  beheerder(s) aangesteld.

 

Artikel 12. 
De Bestuursleden worden gekozen voor de tijd van drie jaren. Aftreding geschiedt volgens rooster.

 

Artikel 13. 

 

Het Bestuur vertegenwoordigt in de persoon van de voorzitter, of een ander door het bestuur aangewezen, persoon, de vereniging in en buiten rechte.

 

Artikel 14.

Voor het aangaan van geldleningen of het doen van uitgaven, voor het voeren van processen en het sluiten van contracten behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering en van het hoofdbestuur van de Imkersbond ABTB.

 

 

 

Geldmiddelen

 

Artikel 15.
De inkomsten van de afdeling bestaan uit:
a. door op de ledenvergadering vastgestelde contributie, donateurschap en andere bijdragen;
b. toevallige baten.
De bijdrage voor de afdeling wordt geheven boven de contributie, welke door het bestuur van de Imkersbond ABTB is bepaald. Deze laatste wordt door de penningmeester afgedragen aan het bestuur van de genoemde bond.

 

d. de in kas zijnde geldmiddelen van de afdeling Lichtenvoorde zijn en blijven eigendom van deze afdeling.

 

e. De penningmeester maakt jaarlijks een financieel overzicht.

 

 

 

Leden vergadering

 

Artikel 16.
Jaarlijks wordt minstens één ledenvergadering gehouden en wel vóór 15 maart. Ieder lid heeft het recht op de algemene vergadering één stem uit te brengen. Op deze vergadering worden ondermeer behandeld:
a. rekening en verantwoording van de penningmeester over het afgelopen jaar;
b. jaarverslag van de secretaris;
c. het voorzien, zo nodig, in de aftreding der bestuursleden;
d. het benoemen van de afgevaardigde en zijn plaatsvervanger naar de algemene vergadering van de    
 Imkersbond ABTB;

 

 e. het benoemen van een kascontrole, bestaande uit tenminste 2 leden. Zij mogen dit max. 2 jaar achter een.

 

Artikel 17.
Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen der aanwezige leden, tenzij een ander stemmental volgens dit reglement voorgeschreven wordt. De algemene vergadering wordt opgeroepen door de voorzitter. De meerderheid van het bestuur of 1/5 der leden kunnen een buitengewone algemene vergadering verlangen en oproepen.

 

 

 

Wijziging der statuten

 

Artikel 18.
Reglement kan slechts gewijzigd worden met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen in een tot dat doel opgeroepen vergadering. Het gewijzigde reglement treedt in werking na verkregen goedkeuring van het bestuur van de Imkersbond ABTB.

 


Ontbinding der vereniging

 

Artikel 19.
De afdeling wordt ontbonden bij besluit van een tot dat doel opgeroepen vergadering met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, en met goedkeuring van het hoofdbestuur van de Imkersbond ABTB.
Na het ontbinden der vereniging komen alle bezittingen aan de Imkersbond ABTB behoudens met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het B.W.

 

 

 

 

 

 

 

Download
print versie
Afdelingsreglement 19-01-2017.pdf
Adobe Acrobat document 1'017.1 KB